Bita Design

  

 ثبت شرکت

آیا میدانید مزایای ثبت شرکت در انگلستان چیست؟

آیا مایلید در انگلستان فعالیت تجاری یا فرهنگی یا آموزشی داشته باشید؟

آیا مایلید بدون آنکه در انگلستان حضور داشته باشید یک شرکت و کمپانی رسمی به ثبت برسانید؟

آیا در فعالیت های خود در ایران با شرکاء خود مایلید در اروپا هم فعالیت کنید؟ 

آیا چنانچه شرکت در انگلستان ثبت کرده اید نیاز به کمک برای گزارش سالیانه دارید؟

همکاران ما در شرکت طراحي بيتا در خدمت شما